Strona główna    Vademecum instalacji sanitarnych
MENU  

  Ujęcia wody

 

   Jesteś: Instalacje wodociągowe >Wiadomości wstępne >Ujęcia wód >Ujęcia wód powierzchniowych stojących

 

 Ujęcie wód stojących

- ujęcie denne

- ujęcie zaporowe

- ujęcie przegubowe

  

 

Wiadomości ogólne
Jednostki miar
Właściwości materiałów
Rury i łączniki
Rodzaje połączeń
Historia instalacji sanitarnych
Instalacje wodociągowe
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Uzbrojenie instalacji  

 Ujęcia wód powierzchniowych stojących

 

Przydatność wód stojących dla wodociągów zależy od ich głębokości położenia, zawartości tlenu, rodzaju dna, itd.
Najlepsze wody dla celów wodociągowych maja zbiorniki położone w górach. W zbiorniku można wyróżnić 3 strefy:
· strefa przybrzeżna (litoralna) o głębokości do 2 m, penetrowana przez promieniowanie słoneczne, zarastająca, zawierająca rozkładające się części obumarłych roślin na dnie i zmącające wodę osady denne – nie nadaje
sie do poboru wody na cele wodociągowe,
- strefa przydenna gromadząca osady, które podlegają rozkładowi (pogorszenie jakości), grubość tej warstwy wynosi do 2 m ponad dnem – woda nie nadaje sie do poboru na cele wodociągowe,

- strefa pelagiczna obejmuje przestrzeń zbiornika ograniczoną strefą przydenną i przybrzeżną – woda nadaje się na cele wodociągowe.
Cechą ujemną wód stojących jest ich zarastanie będące wynikiem nadmiernych ilości związków biogennych (zawierających azot i fosfor). Zmienia to w sposób zasadniczy jakość zgromadzonej w zbiorniku wody. Wody sa ujmowane za pomocą obiektów i urządzeń charakterystycznych dla każdego rodzaju ujmowanej wody.

Ujęcia wód powierzchniowych stojących ze względu na jakość wody i falowanie
powierzchni powinno być zakładane na głębokości od 5,0 do 15,0 m pod zwierciadłem wody,
a ze względu na opadające zawiesiny i obumarłe organizmy roślinne i zwierzęce od 3,0 do 6,0
m ponad dnem.
Ujęcia wody z jezior naturalnych to: ujęcia denne (za pomocą czerpni stojakowej),
brzegowe i przegubowe. Ujęcie za pomocą czerpni stojakowej stosowane jest dla jezior głębokich (wlot wykonany
w kształcie leja zaopatrzonego w kratę rzadką).

Rys. Ujęcie denne za pomocą czerpni stojakowej. Ozn. 1-czerpnia, 2-pompownia, 3-przeówd ssawny, 4-przewód tłoczny


Ujęcie przegubowe wykonane jest zazwyczaj z dwóch rurociągów zakończonych koszem ujmującym. Za pomocą podnośnika można regulować położenie czerpni dostosowując je do aktualnego stanu wody w jeziorze.

Rys. ujęcie przegubowe dla zbiorników o dużych wahaniach poziomu wody. a- zagłębienie regulowane za pomocą liny i windy, b- za pomocą pływaka


Do ujmowania wody ze zbiorników sztucznych stosowane jest ujęcie zaporowe (ujęcie szybowe w korpusie zapory). Wloty czerpalne umieszczane są na kilku poziomach odpowiadających charakterystycznym stanom wody w zbiorniku.

Rys. Ujęcie wody na zbiorniku sztucznym (zaporowe). Ozn. 1- ujęcia na różnej wysokości zapory, 2- rurociąg grawitacyjny, 3- korpus zapory, 4- szyb kontrolny, 5- zasuwy
 

Zasady montażu instalacji
Projektowanie
Instalacje kanalizacyjne
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Instalacje sanitarne
Instalacje deszczowe
Drenaż rozsączający i inne metody oczyszczania ścieków
Drenaż opaskowy
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji c.o.
Uzbrojenie instalacji
Grzejniki
Kotły
Kolektory słoneczne
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Paliwa
Instalacje gazowe
Wiadomości wstępne
Instalacje gazu ziemnego
Instalacje gazu płynnego
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie
Instalacje wentylacyjne
Wiadomości wstępne
Podział instalacji
Instalacje wentylacyjne
Klimatyzacja
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie