Strona główna    Vademecum instalacji sanitarnych
MENU  

  Montaż przyłączy kanalizacyjnych

 

 

   Jesteś: Instalacje kanalizacyjne >Zasady montażu instalacji >Zasady montażu przewodów instalacji sanitarnych grawitacyjnych >Montaż przykanalików >Zasady włączania do studzienki kanalizacyjnej

 

Przepisy ogólne

Przyłącze typu "In Situ"

Przyłącze kaskadowe

Wiadomości ogólne
Jednostki miar
Właściwości materiałów
Rury i łączniki
Narzędzia do rur
Rodzaje połączeń
Historia instalacji sanitarnych
Instalacje wodociągowe
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Uzbrojenie instalacji  

Przepisy ogólne

1. Studzienki kanalizacyjne na przykanalikach należy stosować:

- przy granicy nieruchomości

- zmiany kierunku i kąta nachylenia kanału

- zmiany średnicy kanału

- połączenia z siecią kanalizacyjną

- na odcinkach prostych w odległościach nie większych niż co 35m dla kanałów o DN 150mm i nie większych niż 50 m dla kanałów o DN≥200mm.

 

2. Minimalna średnica studzienki niewłazowej "inspekcyjnej" wynosi 315mm a studzienki włazowej 1000mm. W naszym kraju minimalna średnica komory roboczej studzienki wynosi 1000 mm, a średnica komina włazowego wynosi 800mm. Według nowej normy PN-EN 476 średnica komory roboczej może wynosić  od 800-1000mm, a głębokość studzienki do 3000mm pod warunkiem, że studzienka wykorzystywana jest do okazjonalnego wchodzenia człowieka wyposażonego w  uprząż, w celu kontroli sprzętu.

 

3. Studzienki mogą być wykonane z kręgów betonowych, żelbetowych lub tworzyw sztucznych.

 

4. Minimalna wysokość komory roboczej w studzience wynosi 2m. Dopuszcza się wysokość 1,8m, gdy wymaga tego głębokość kanału lub ukształtowanie terenu. Komora powinna mieć spocznik nachylony w kierunku kinety ze spadkiem rzędu 5%.

 

5. Studnie włazowe powinny posiadać stopnie złazowe; studnie betonowe stopnie żeliwne wykonane według PN-B-10729, studnie z tworzyw sztucznych drabinki wykonane fabrycznie. Stopnie zlazowe w ścianach komory roboczej oraz komina wlazowego powinny być  zamocowane mijankowo w dwóch
rzędach, w odległościach pionowych 25 cm lub 30 cm i w odległościach poziomej osi stopni 30 cm. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma i zabezpieczona przed poślizgiem. Dopuszcza się zejścia przez drabiny, trwale zamocowane w studzience, o szerokości 30 lub 40 cm i odległościach pionowych szczebli 30 cm. Odległość szczebla od ściany nie powinna być mniejsza niż 15 cm. Stopnie zlazowe i drabiny powinny mieć odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenia.

Montaż stopni złazowych w studzienkach może się odbywać poprzez:

 

▪ zawibrowanie przez maszynę w trakcie cyklu produkcyjnego
▪ osadzenie w uprzednio zabetonowanych tulejach montażowych
▪ nawiercenie otworu w gotowym elemencie betonowym i osadzenie na klej montażowy
▪ osadzenie w uprzednio dogrzanej tulei montażowej do ściany płaszcza studni tworzywowej
▪ nawiercenie otworu i zamocowanie za pomocą nakrętki od zewnętrznej strony (opcjonalnie)

 

 Przyłącze typu "In Situ"

 

W studzienkach niewłazowych z tworzyw sztucznych przykanalik może być podłączony powyżej kinety, przy czym wysokość przepadu w studzience może wynosić od 0,5-4m. Połączenie z rurą trzonową studzienki musi być szczelne i uniemożliwiać tak infiltrację jak i eksfiltrację wody. W praktyce połączenie takie wykonuje sie bezpośrednio na placu budowy za pomocą przyłączy typu "in situ". Wykonanie przyłącza wymaga:

- wywiercenie otworu w studni przy użyciu wyrzynarki (dla przykanalika średnicy 160mm otwór musi mieć średnicę 177mm)

- umieszczenia w otworze uszczelki elastomerowej

- zamocowania kielicha w uszczelce 

 

Fot. Kielich in situ, wyrzynarka i sposób montażu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyłącze kaskadowe

Kaskady kanałowe należy wykonywać dla studzienek włazowych w przypadku, gdy różnica wysokości pomiędzy rzędna przyłącza a rzędna kinety w studzience przekracza 0,5m. Kaskadę można wykonywać:

- wewnątrz studzienki, jeśli średnica wewnętrzna studzienki jest ≥1200mm

- na zewnątrz studzienki dla studzienek £1000mm.

Kaskada wewnątrz studzienki powinna być zamocowana do ściany studni i zakończona na spoczniku kolanem. Kaskada na zewnątrz studzienki powinna byc sprowadzona do dna studzienki. W studzienkach betonowych należy w tym celu usuąć część spocznika i uformować nowa kinetę. W studzienkach tworzywowych przelotowych kaskadę sprowadza się do dna kinety (rys. poniżej), w przyłączeniowych kaskadę należy wykonać w najbliższym dna dostępnym elemencie nadbudowy w taki sposób aby nie uszkodzić konstrukcji uszczelnienia studni.

  

Kaskada na zewnątrz studzienki tworzywowej. 1-kielich in situ, 2-zagęszczony grunt, 3-trójjnik, 4-mufa, 5-grunt rodzimy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. Kaskada kanałowa w studzience TEGRA typu zewnętrznego dla bocznego przyłącza wykonana powyżej elementu bazowego w nadbudowie.

 

Kaskady wykonywane na kanałach z rur kamionkowych i żeliwnych powinny być szalowane i zalewane betonem na całej wysokości (rys. poniżej).

Zasady montażu instalacji
Projektowanie
Instalacje kanalizacyjne
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Instalacje sanitarne
Instalacje deszczowe
Drenaż rozsączający i inne metody oczyszczania ścieków
Drenaż opaskowy
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji c.o.
Uzbrojenie instalacji
Grzejniki
Kotły
Kolektory słoneczne
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Paliwa
Instalacje gazowe
Wiadomości wstępne
Instalacje gazu ziemnego
Instalacje gazu płynnego
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie
Instalacje wentylacyjne
Wiadomości wstępne
Podział instalacji
Instalacje wentylacyjne
Klimatyzacja
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie