Strona dla uczniów technikum sanitarnego i ochrony środowiska

 

Strona główna

Galeria Mapa strony Historia Kontakt      

Technik urządzeń sanitarnych

 

     Projektowanie instalacji i sieci sanitarnychPowrót

  Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania
Ustawy i rozporządzenia

 

 1.Obliczanie oporu cieplnego przegród budowlanych

 2. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła

 3. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło w budynku

 4. Obliczanie średnic przewodów grzewczych i ciśnienia dyspozycyjnego

 5. Obliczanie strat ciepła w przewodach (dobór izolacji) 

 6. Obliczanie i dobór grzejników

 7. Zasady projektowania ogrzewania podłogowego Tu jesteś

 8. Ogólne zasady doboru kotłów

 9. Dobór pompy w instalacji c.o.

 10. Dobór wysokości i przekroju komina

 11. Projektowanie kolektorów słonecznych

 12. Projekty i przykłady obliczeniowe

 13. Tablice i nomogramy

 14. Dobór naczynia wzbiorczego.

 


 

 7. Zasady projektowania ogrzewania podłogowego

 

Obliczanie ogrzewania podłogowego (OGRZEWANIE PODŁOGOWE Z RUR WIELOWARSTWOWYCH (PE-AL-PE) SYSTEMU KISAN)

 

1. Założenia wstępne do projektowania

2. Metodyka obliczeń dla pomieszczeń bez strefy brzegowej

3. Metodyka obliczeń dla pomieszczeń ze strefą brzegową.


 1. Założenia wstępne do projektowania

 
- maksymalna temperatura podłogi dla strefy pobytowej 29
°C, dla strefy brzegowej
35
°C, w łazience 33°C,
-minimalna prędkość przepływu wody w wężownicy v=0,15 m/s,
- temperatura wody zasilającej 35-55
°C,
- maksymalny spadek temperatury wody dla strefy pobytowej Δt = 10 K, w strefie
brzegowej Δt=6 K (dla strefy brzegowej ogrzewanej oddzielną wężownicą),
- maksymalne opory przepływu w pojedynczej wężownicy Δpmax=20 kPa,
- maksymalna długość wężownicy l=120 mb,


Wskazówki do projektowania
- minimalna grubość płyty grzejnej 0,065 m,
- minimalna odległość ułożenia wężownic od ściany pomieszczenia 0,15 m
- rozstaw rur (moduł "a") w strefie brzegowej przyjmuje się 0,10 lub 0,15 m
a w strefie pobytowej 0,20, 0,25, 0,30, 0,35 m,
- w tablicy 6 podano temperaturę podłogi dla temperatury pomieszczenia ti=20
°C;
dla pomieszczeń o ti=25
°C (łazienki) do wartości temperatury podłogi podanej
w tablicy 6 należy dodać 4
°C,
- dane w tablicach można interpolować,
- szerokość strefy brzegowej 0,60-1,00 m,
-w tablicy 6 podano dane dla wykładzin podłogowych o oporach cieplnych
R
λ = 0,02; 0,05 i 0,09 m2K/W

 

2. Metodyka obliczeń dla pomieszczeń bez strefy brzegowej

 

2.1  Obliczyć zapotrzebowanie ciepła Q dla danego pomieszczenia wg PN-B/94-03406 oraz podać powierzchnię F i kształt podłogi wg projektu architektonicznego (z uwzględnieniem zabudowy wewnętrznej),

2.2. Dobrać wykładzinę podłogową wg życzeń klienta, a następnie odczytać z tabeli 5 odpowiadającą jej wartość Rλ oporu cieplnego,

2.3 Obliczyć orientacyjną gęstość strumienia ciepła z 1 m2 podłogi.

qor - orientacyjna gęstość strumienia ciepła [W/m2]

Q - straty ciepła pomieszczenia [W]

F - przewidziana do ogrzewania powierzchnia podłogi [m2]

 

Do dalszych obliczeń przyjmuje się pomieszczenie, w którym qor jest największe

(z wyłączeniem łazienki, gdzie najczęściej wymagane jest zastosowanie dodatkowego

grzejnika).

 

2.4. Założyć temperaturę zasilania i powrotu instalacji i obliczyć .średnią różnicę temperatur

 

 

tśr- średnia różnica temperatur między czynnikiem grzewczym a temperaturą pomieszczenia [K]

tz - temperatura zasilania [oC],

tp - temperatura powrotu [oC],

ti - temperatura wewnętrzna pomieszczenia [oC],

Wartości tśr dla najczęściej stosowanych przypadków podane są w tablicy 4

2.5. Z tablicy 6 wybrać moduł ułożenia rur "a", dla którego q≈qor oraz nie jest przekroczona

dopuszczalna temperatura podłogi

 

TABLICA 6

2.6. Obliczyć wydajność cieplną z 1 mb wężownicy

 

 

ql - wydajność cieplna z 1 mb wężownicy [W/m],
q - faktyczna gęstość strumienia ciepła [W/m2],
a - moduł ułożenia rur [m],

 

 

2.7 Obliczyć wymaganą długość wężownicy "l",


 


l - długość wężownicy [m],
Q - straty ciepła pomieszczenia [W],
ql - wydajność cieplna z 1 mb wężownicy [W/m],
 
2.8. Jeżeli l >120 mb wężownicę należy podzielić na kilka obwodów, dla których przeprowadza się oddzielne obliczenia cieplne i hydrauliczne, wyznaczając ilość
ciepła oddawaną przez te wężownice.

 

 

Qi - ciepło oddawane przez i-tą wężownicę [W],
Q - straty ciepła pomieszczenia [W],
Fi - powierzchnia podłogi zajmowana przez i-tą wężownicę [m2],
F - całkowita powierzchnia podłogi [m2],
Temperatura zasilenia dla wężownic połączonych równolegle jest jednakowa.


2.9. Przy obliczeniach wydajności cieplnych wężownic ogrzewających pomieszczenia, przez które prowadzone są odcinki tranzytowe przyjmuje się zapotrzebowanie cieplne danego pomieszczenia pomniejszone o zyski ciepła od przewodów tranzytowych, 

 

 

Q - straty cieplne pomieszczenia pomniejszone o zyski z tranzytów [W],
Qtr - zyski ciepła od odcinków tranzytowych wężownicy [W/m],
Q - straty cieplne pomieszczenia [W],
ltr - długości odcinków tranzytowych wężownicy [m],
ql - wydajność cieplna z 1 mb wężownicy [W/m],


2.10. Narysować wężownicę na rzucie poziomym pomieszczenia
2.11. Obliczyć strumień masy wody

 

 

G - strumień masy wody [kg/h],
Q - straty cieplne pomieszczenia [W],
Δt - różnica temp. między zasilaniem i powrotem czynnika grzewczego [K],

 

2.12. Obliczyć opory przepływu wody przez wężownicę
 


Δp - opory przepływu przez wężownicę [Pa],
R - jednostkowy liniowy spadek ciśnienia [Pa/m], wg tab. 7,

 

TABELA 7 Jednostkowy spadek ciśnienia dla rur KISAN


l - długość wężownicy [m],
Z - opory miejscowe [Pa],
Przy obliczaniu oporów miejscowych należy przyjąć współczynnik oporów miejscowych
ξ=0,5 dla pojedynczego kolana wężownicy:


 


Z - opory miejscowe [Pa],
Z1 - jednostkowe opory miejscowe danej wężownicy,
ξ- współczynnik oporów miejscowych, wg tablicy 8,


Jeżeli Δp > 20 kPa, wężownicę należy podzielić na krótsze odcinki i powtórzyć obliczenia cieplne i hydrauliczne dla każdego z nich.

 

3. mETODYKA OBLICZEŃ DLA POMIESZCZEŃ ZE STREFĄ BRZEGOWĄ

 

3.1. Obliczyć zapotrzebowanie ciepła Q dla danego pomieszczenia wg PN-B/94-03406

oraz podać powierzchnię F i kształt podłogi wg projektu architektonicznego

(z uwzględnieniem zabudowy wewnętrznej),

3.2. Dobrać wykładzinę podłogową wg życzeń klienta a następnie odczytać z tabeli

 odpowiadającą jej wartość   oporu cieplnego,

3.3. Wstępnie założyć że strefa brzegowa i pobytowa ogrzewane są tą samą wężownicą

3.4. Określić powierzchnię Fb jaką zajmie strefa brzegowa (długość. powinna być równa

długości ściany zewnętrznej, szerokość 0,6 -1,0 m), oraz powierzchnię Fp jaką

zajmuje strefa pobytowa

 

Fb - powierzchnia strefy brzegowej [m2],

Fp - powierzchnia strefy pobytowej [m2],

3.5. Obliczyć średnią różnicę temperatur tśr. patrz pkt. 2.4.

3.6. Założyć moduł ułożenia rur 0,10 lub 0,15 [m], odczytać z tablicy 6 gęstość strumienia

ciepła w strefie brzegowej qb [W];

 

Nie wolno przekroczyć maksymalnej temperatury podłogi w strefie brzegowej
35 [oC],


3.7. Obliczyć wydajność cieplną grzejnika podłogowego w strefie brzegowej


 


Qb - wydajność cieplna grzejnika podłogowego w strefie brzegowej [W],
qb - gęstość strumienia ciepła w strefie brzegowej [W],
Fb - powierzchnia strefy brzegowej [m],


3.8. Obliczyć wydajność cieplna z 1 mb wężownicy w strefie brzegowej,

 


qlb - wydajność cieplna z1 mb wężownicy w strefie brzegowej [W/m],
qb - gęstość strumienia ciepła w strefie brzegowej [W/m2],
ab - moduł ułożenia rur w strefie brzegowej,


3.9. Obliczyć długość wężownicy w strefie brzegowej


 


Qb - wydajność cieplna grzejnika podłogowego w strefie brzegowej [W],
lb - długość wężownicy w strefie brzegowej [m],
qlb - wydajność cieplna z 1 mb wężownicy w strefie brzegowej [W/m],


3.10. Obliczyć wydajność cieplną grzejnika podłogowego w strefie pobytowej,


 


Qp - wydajność cieplna grzejnika podłogowego w strefie pobytowej [W],
Q - straty cieplne pomieszczenia [W],
Qb - wydajność cieplna grzejnika podłogowego w strefie brzegowej [W],


3.11. Obliczyć orientacyjną gęstość strumienia ciepła dla strefy pobytowej


 


qp or - orientacyjna gęstość strumienia ciepła dla strefy pobytowej [W/m2],
Qp - wydajność cieplna grzejnika podłogowego w strefie pobytowej [W],
Fp - powierzchnia strefy pobytowej [m2],

Dalsze obliczenia wykonywać wg pkt. 2.5 - 2.7.


3.12. Całkowita długość wężownicy


 


l - Całkowita długość wężownicy [m],
lb -  długość wężownicy w strefie brzegowej [m],
lp -  długość wężownicy w strefie pobytowej [m],


3.13. Obliczenia hydrauliczne przeprowadzić jak w pkt. 2.10.,
3.14. Jeżeli   długość wężownicy wraz ze strefą brzegową l >120 m, lub opory przepływu
przekraczają Δp=20 kPa, strefę brzegową należy zaprojektować jako oddzielną
wężownicę (z zalecanym spadkiem temperatury wody Δt=6 K),

Testy
Egzamin zawodowy
Materiały do zajęć
Vademecum instalacji sanitarnych

Ciekawe linki


  

Free Web Counter