Menu

Instalacje tryskaczowe

Ogólne zasady montażu instalacji tryskaczowych

 

Urządzenia tryskaczowe
Są to stałe urządzenia gaśnicze przeznaczone do zwalczania pożarów w pierwszej fazie ich powstania, wyposażone w odpowiednie zapasy wody. Spełniają one również rolę urządzeń alarmowych.
Głównymi elementami składowymi urządzenia tryskaczowego są:

 • źródło zaopatrzenia wodnego,
 • urządzenie zasilające w wodę o odpowiednim ciśnieniu,
 • sprężarka powietrza (w systemach powietrznym i mieszanym),
 • urządzenie kontrolno-alarmowe, nadzorujące gotowość urządzenia do akcji gaśniczej i alarmujące o wybuchu pożaru
 • przewody rozdzielcze i rozprowadzające, na których umieszczone są tryskacze.

W zależności od temperatury w pomieszczeniu, a więc od tego, czy jest czy nie jest ono ogrzewane w okresie zimowym, stosuje się różne systemy urządzeń tryskaczowych:

 • system wodny, jeżeli temperatura w pomieszczeniu nie spada poniżej +4oC
 • system powietrzny, jeżeli temperatura w pomieszczeniu może być niższa od +4oC,
 • system zmienny, jeżeli temperatura w pomieszczeniu utrzymuje się poniżej +4oC przez osiem miesięcy w roku; polega on na tym, że w okresie niskiej temperatury sieć przewodów rozdzielczych i rozprowadzających wypełniona jest sprężonym powietrzem, a w okresie cieplejszym wodą (system niezalecany w Polsce),
 • system mieszany - w obiektach, w których są pomieszczenia ogrzewane i nieogrzewane; część sekcji tryskaczowych wypełniona jest w tym systemie powietrzem, a część wodą.

Zastosowanie urządzeń tryskaczowych jest bardzo różnorodne i odpowiada zastosowaniu wody jako środka gaśniczego. Można stosować je do gaszenia pożarów materiałów stałych (drewno, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne, kauczuk), z wyjątkiem materiałów, które w reakcji z wodą wydzielają substancje palne oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem.


Tabela 3
Zapotrzebowanie na wodę w zależności od liczby działających tryskaczy


 

 

Liczba tryskaczy
[szt.]

do 100

od 101 do 150

od 151 do 200

powyżej 200

Zapotrzebowanie na wodę
[dm3/s]

20

30

40

50

Tryskacze należy ustawiać pionowo, rozpryskiwaczami do góry. Rozstaw tryskaczy nie powinien przekraczać 3,5 m w poziomie, przy założeniu, że każdy tryskacz ma chronić 9 m2 podłogi. Jeżeli w danych warunkach istnieje możliwość szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru, odległość tę należy zmniejszyć do 2,75 m (powierzchnię chronioną do 6 m2). Sieć tryskaczy powinna być podzielona na sekcje, z których każda ma za zadanie chronić budynek lub większe pomieszczenia.
Liczba tryskaczy nie może przekraczać:

 • 1000 sztuk w sekcji systemu wodnego,
 • 500 sztuk w sekcji systemu powietrznego,
 • 700 sztuk w sekcji systemu powietrznego przy zastosowaniu przyśpieszaczy (urządzeń przyśpieszających napełnienie wodą sieci tryskaczowej systemu powietrznego).

Maksymalne ciśnienie w sieci tryskaczowej nie powinno przekraczać: 1 MPa w systemie wodnym, 0,4 MPa w systemie powietrznym. Ciśnienie u wylotu najniekorzystniej (najdalej i najwyżej) położonego tryskacza w czasie gaszenia pożaru powinno wynosić optymalnie od 0,1 do 0,15 MPa. Zakłada się, że w czasie pożaru maksymalna liczba pracujących (otwartych) tryskaczy, zależnie od wielkości sekcji, wynosi od 12 do 30 sztuk.
Rys. Schemat instalacji tryskaczowej systemu wodnego. Ozn. 1-przewód wodociągowy sieci pierścieniowej, 2-przewód zasilający, 3-zawór kontrolno – pomiarowy, 4-przewód rozdzielczy, 5-przewody rozprowadzające, 6-tryskacze, 7-turbinka wodna, 8-dzwon alarmowy, 9- podłączenie do elektrycznego urządzenia alarmowego, 10 - manometry


  
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});