Menu

Dobór wysokości i przekroju komina

Dobór wysokości
 
Wysokość komina powinna zapewniać wymaganą siłę ciągu kominowego (podciśnienia w kanale kominowym) związana z koniecznością pokonania oporów przepływu spalin w kotle, czopuchu i samym kominie.
Wysokość komina musi spełniać warunki określone przepisami o ochronie powietrza atmosferycznego (komin powinien być takiej wysokości, aby nastąpiło rozproszenie emitowanych zanieczyszczeń chemicznych w powietrzu atmosferycznym poniżej wartości dopuszczalnej); przepis ten dotyczy kotłowni powyżej 300 kW
Minimalna wysokość efektywna komina, liczona od paleniska do wylotu komina, do którego jest podłączony kocioł powinna wynosić: dla kotłów opalanych gazem - 4,0 m.; dla kotłów opalanych olejem opałowym - 5,0 m
Minimalna wysokość komina dla przepływowych gazowych grzejników wody oraz dla gazowych kotłów grzewczych z palnikiem inżektorowym o mocy nie przekraczającej 35 kW wynosi 2,0 m. liczona od przerywacza ciągu do wylotu komina.

Dobór przekroju

Przekrój komina [A] można obliczyć ze wzoru Radtenbacher'a

gdzie: A- pole przekroju komina w [m2], Q - moc kotła w [kW], n- współczynnik liczbowy zależny od rodzaju paliwa, n=900 dla drewna, n=1800 dla gazu, n=1600 dla koksu, h- wysokość komina w [m]

Pole przekroju i wysokość komina można też dobrać z gotowych diagramów przygotowanych przez producentów kominów.

Diagramy doboru średnicy kominów

1.Kocioł gazowy (atmosferyczny) z palnikiem bez dmuchawy, temperatura gazów wylotowych za zabezpieczeniem strumienia tw≥ 120°C i <140°C.

2. Kocioł grzewczy gazowy z zapotrzebowaniem na ciąg i palnikiem z dmuchawą. Temperatura gazów wylotowych na końcu kotła tw ≥140°C i <190°C.

3. Kocioł nadciśnieniowy gazowy. Temperatura gazów wylotowych na końcu kotła tw ≥ 100°C i <140°C.

4. Kocioł grzewczy na olej opałowy z zapotrzebowaniem na ciąg i palnikiem z dmuchawą. Temperatura gazów wylotowych na końcu kotła tw ≥140°C i >190°C.

5. Kocioł nadciśnieniowy na olej opałowy. Temperatura gazów wylotowych na końcu kotła tw ≥ 140°C i <190°C.

6. Kocioł grzewczy na drewno z zapotrzebowaniem na ciąg. Temperatura gazów wylotowych na końcu kotła tw = 200°C i ÷240°C.


7. Kocioł grzewczy na węgiel z zapotrzebowaniem na ciąg. Temperatura gazów wylotowych na końcu kotła tw = 200°C i ÷240°C.    

8. Otwarte kominki.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});