Menu

Uczeń

Nauka geodezji nie jest łatwa. Tu znajdziecie materiały, które przydadzą Wam się w trakcie nauki w technikum geodezyjnym..

materiał w przygotowaniu

Przykładowe zadanie z kwalifikacji B.34 wraz z kluczem

Zadanie egzaminacyjne

Określ współrzędne prostokątne oraz wysokość punktu  15  na podstawie pomiaru kąta poziomego, kąta pionowego  i odległości do punktu 15 ze stanowiska w punkcie 13 z kierunkiem nawiązania na punkt  14.  Współrzędne punktów 13,14  podano w tabeli.   Na stanowisku w punkcie 13 wykonaj pomiar wysokości instrumentu oraz  w dwóch położeniach lunety pomiar:
-kąta poziomego α (14-13-15),
-odległości poziomej d13-15 od stanowiska 13 do punktu 15,
-kąta pionowego Z15 do punktu 15.
Do pomiaru użyj tachimetru elektronicznego.
Po spoziomowaniu  i scentrowaniu instrumentu zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do wykonania zadania.
Po obliczeniu współrzędnych punktu  15 i jego  wysokości skartuj punkty 13, 14, 15 na mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:100 i dokonaj interpolacji warstwic dla cięcia warstwicowego
1 m z warstwicami pomocniczymi.
Wyniki pomiarów kątowych podaj z dokładnością do 0,0001g, a wyniki pomiarów liniowych z dokładnością do 0,01 m.
Szkic sytuacyjny rozmieszczenia punktów.

Kryteria oceniania
               
                Rezultat 1
                W dzienniku obliczenia azymutu 13-14 i długości boku 13-14
1             wpisane oznaczenia punktów 13 i 14 i zwrotu boku 13-14
2             wpisane współrzędne X, Y punktu 13
3             wpisane współrzędne X, Y punktu 14
4             obliczona wartość przyrostów dx5,96=i dy=-2,10
5             obliczona wartość azymutu A13-14=378,4335
6             obliczona wartość azymutu A13-14+50=28,4335
7             obliczona długość d13-14=6,32
8             obliczona kontrola długoścD13-14=6,32
                Rezultat 2
                W dzienniku pomiaru kątów poziomych:
1             Wpisane stanowisko 13
2             Wpisane oznaczenie celów 14,15
3             Wpisane wartości odczytów do dwóch kierunków w pierwszym położeniu lunety
4             Wpisane wartości odczytów do dwóch kierunków w drugim położeniu lunety
5             Prawidłowo obliczone średnie kierunki w I położeniu lunety
6             Prawidłowo obliczone średnie kierunki w II położeniu lunety
7             Obliczona wartość kąta poziomego z I położenia lunet
8             Obliczona wartość kąta poziomego z II położenia lunet
9             Średnia wartość kąta poziomego α (13-14-15) wynosi 50,4000grada +-0,3000
10           Wpisana suma średnich odczytów OI i OII kol. 8
11           Wykonana kontrola (kol. 9)
12           Wartość kąta z kolumny 10 jest taka sama jak w kolumnie 8
               
Rezultat 3
                W dzienniku pomiaru długości:
1             Wpisane stanowisko 13
2             Wpisane oznaczenie celu 12
3             Wpisany odczyt długości  w I położeniu lunety
4             Wpisany odczyt długości  w II położeniu lunety
5             Obliczona średnia odległość13-15 wynosi 6,63+-0,10 m
6             Odległość policzona do 2 miejsc po przecinku
                Rezultat 4
                W dzienniku pomiaru kątów pionowych.
1             Wpisane stanowisko 13
2             Wpisane oznaczenie celu 15
3             Wpisane odczyty w I i II położeniu lunety.
4             Wpisana wartość kąta zenitalnego w I położeniu lunety
5             Wpisana wartość kąta zenitalnego w II położeniu lunety
6             Wpisana średnia  wartość kąta zenitalnego do punktu 12
7             Obliczony błąd indeksu.
8             Wykonana kontrola w kolumnie 10
9             Wartość kąta zenitalnego i będu indeksu w kolumnie 10 zgadza się z kolumną 8
                Rezultat 6
                Obliczenie współrzędnych i wysokości punktu 12
1             Współrzędna X punktu 15  wynosi X15=100,00+-0,10 m
2             Współrzędna Y punktu 15  wynosi Y15=105,00+-0,10 m
3             Wysokość punktu 15 wynosi H15=203,23
                Rezultat 5
                Mapa sytuacyjno-wysokościowa
1             Prawidłowo skartowany punkt 13
2             Prawidłowo skartowany punkt 14
3             Prawidłowo skartowany punkt 15
4             Prawidłowo wykonana interpolacja warstwic między punktami
5             Prawidłowo opisane warstwice - zgodnie ze spadkiem
                Przebieg egzaminu
1             Uczeń prawidłowo spoziomował i scentrowała instrument
2             Uczeń posługiwała się bezpiecznie sprzętem geodezyjnym
3             Uczeń uporządkował stanowisko po zakończeniu pracy
 
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});