Menu

Podstawowe informacje

W ramach swojej pracy realizuję następujące działania:

1) Współpraca z uczniami:

 1. diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
 2. wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów, rozwijanie ich pasji, predyspozycji
  i zainteresowań;
 3. udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w postaci indywidualnych spotkań terapeutycznych z młodzieżą doświadczającą:
 • problemów osobistych, o podłożu psychologicznym, natury emocjonalnej itp;
 • problemów rodzinnych;
 •  niepowodzeń szkolnych;  
 • konfliktów w relacjach z rówieśnikami;
 1. prowadzenie rozmów wychowawczych z młodzieżą wagarującą oraz przejawiającą niewłaściwe zachowania w szkole, łamiącą zasady i regulaminy szkolne;
 2. prowadzenie warsztatów integracyjnych dla młodzieży klas pierwszych;
 3. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;
 4. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 5. doradztwo w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia oraz planowania ścieżki rozwoju zawodu.

2) Współpraca z rodzicami:

 1. służenie pomocą, poradą i konsultacjami w zakresie:
 • problemów okresu dorastania i sposobów ich rozwiązywania;
 • skutecznych metod porozumiewania się z dziećmi i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów z nimi;
 • sposobów radzenia sobie z zachowaniami trudnymi młodzieży;
 • rozpoznawania i rozwijania indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 1. prowadzenie indywidualnych spotkań dotyczących funkcjonowania dziecka w szkole, jego frekwencji, wyników w nauce oraz relacji z rówieśnikami;
 2. poradnictwo w zakresie zagrożeń związanych z różnego rodzaju uzależnieniami (od środków psychoaktywnych, od mediów, w szczególności od internetu);
 3. wspieranie w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, udzielanie informacji na temat specjalistycznych poradni, ośrodków działających na rzecz młodzieży i ich rodzin.

3) Współpraca z nauczycielami i wychowawcami:

 1.  wspieranie w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, pomoc w określeniu ich mocnych stron, predyspozycji i zainteresowań;
 2. wspieranie w organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 3. poradnictwo w prowadzeniu działań wychowawczo – profilaktycznych,
  w rozwiązywaniu problemów wychowawczych klasy;
 4. konsultacje na temat problemów szkolnych, osobistych i rodzinnych młodzieży w celu ustalenia wspólnych sposobów oddziaływań;
 5. wspieranie w realizacji działań wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});